گویا هنوز باور زینب نمیشود

بر سینه ی امام ...

بماند بقیه اش!

 

از یک نفر چقدر غنیمت گرفته اند!

در دست هر کدام ...

بماند بقیه اش!

 

پیراهنی که فاطمه با گریه دوخته

در بین ازدحام ...

بماند بقیه اش!

 

راحت شد از ح س ی ن همین که خیالشان

شد نوبت خیام ...

بماند بقیه اش!

السلام علی الشیب الخضیب..

بماند بقیه اش!

بماند بقیه اش!

  بماند بقیه اش!...

**********************************