بسم رب الحسین(ع)

 

روى دستش پسرش رفت،

ولى قولش نه

نیزه ها تا جگرش رفت،

ولى قولش نه

شیرمردی که درآن واقعه هفتاد و دو بار

دست غم برکمرش رفت

ولی قولش نه

هر طرف مى نگرى نام حسین است و حسین

اى دمش گرم؛سرش رفت،

ولى قولش نه