دروغ گفتن برای خنداندن دیگران!


شهر حدیث/ پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
واى بر کسى که براى خنداندن مردم دروغ بگوید ، واى بر او ، واى بر او .

کنز العمّال : 8215 منتخب میزان الحکمة : 486