نوکنیدجامه را،پاک کنیدخانه را،گل بزنید قبله را،ماه رجب میرسد/هوش کنیدمست را،آب زنیددست را،سجده کنیدهست را،ماه رجب میرسد/سیرکنیدگشنه را،آب دهیدتشنه را،دورکنیدغصه را،ماه رجب میرسد/عفوکنیدبنده را،أرج نهیدزنده را،یادکنیدرفته را،ماه رجب میرسد
.
امام باقر(ع) :هرمومنی راکه دوست دارید رسیدن این ماه رابه اومژده دهید.

فرارسیدن ماه رجب برشما عزیزان مبارک باد🌹🌹

حسین حاجی زاده 09151680092